اخرین اخبار

سیستم جدید آندوسکپ میکروسکوپی به نازکی موی انسان

سیستم جدید آندوسکپ میکروسکوپی به نازکی موی انسان
گروه اصلی: تجهیزات پزشکی/تشخیصی
تاریخ:۲۰۱۳   march‌15   
مـحققان در دانشگاه استنفورد امریکا توانستند یک اندوسکوپ به نازکی موی انسان ایجاد کنند که دارای یــک رزولــوشـن بـا ۴بـرابـر قـدرت بـالاتـر از آندوسکوپ های قبلی  است.این سیستم یک قدم رو به جلو برای پیشرفت در تصویر برداری  پزشکی به روش غیر تهاجمی  است.این سیستم های تصویر بـرداری بـرای گـرفتـن تصـاویـری ارزشمند از مغز یـاسـرطـان ها به کار می رود به علاوه آندوسکپ جدید در آینده قادر خواهد بود که برای شناسایی و درمان بسیاری از بیماری های نادر به کار رود.در تحقیقـات انجـام شده برای اندوسکپ جدید یک گــروه تـحـت حمـایـت یـک پـروفسـور بـه نـام Joseph kahn کـار کـردنـد و نـتـایـج آن‌هـا در ژرنال های optic Expressو showcased به چاپ رسید.دقت ایــــن ســیــســتــــم بـــه انـــدازه ای اســـت کـــه اجــســـام ۲٫۵‌میکـرونـی را نمـایـش می دهد و بعلاوه دارای رزولـوشـن ۰٫۳ میکـرونـی  اسـت. ایـن درصـورتـی است که اندوسکپ های فعلی تنها قادرند اجسامی با حداقل اندازه ۱۰ میکرون را نشان دهند و چشم بدون دوربین(غیر مسلح)نیز اجسام با ۱۲٫۵ میکرون را نمایش می دهند.
در آزمـایـش آن‌هـا تـلاش بر این بود که بتوانند تصاویر از طریق بک فیبر نوری از داخل بدن را نشان دهند و دخیره نمایند و آنها بعد از تلاش فراوان به نتیجه رسیدند  که نوری که از طریق فیبر نوری منتقل مـی شـود ایـن قـابلیـت هـارا دارد ولـی اگر مسافت طولانی باشد ممکن است نتایج دقیق نباشند.برای حـل مشکـلات مـربـوط بـه مسـافـت هـای طولانی دانـشمنـدان  استفـاده از نمـایـش هـای کـریستـال را پیشنهاد دادند.دکتر kahn به همراد دانشجوی فارغ الــتــحــصــیـــل خـــود رضـــا نـصـیــری مــاهــوتــی ‌یــک الـگـوریـتـمـی ایـجاد نمودند که توسط آن می توان مـتوجه شد چطور نور را می توان جمع کرد و از پـخـش آن جـلـوگیری کردو البته رضا نصیری  در مـورد اسـفـاده از MRIنـیز تلاش فراوانی نمود و به نتایج خوبی دست یافت.

UPMC""اولین ریه زنده را نمایش داد که توسط ریه Ocs مورد استفاده قرار داده شده است
گروه اصلی:آسم/تنفسی   تجهیزات پزشکی-تشخیصی
تاریخ:۲۰۱۳  march14
طراحان UPMC توانستندبا  استفاده از یک ماشین قـابل حمل که قابلیت ذخیره خون و مواد غذایی برای ارگان های بدن دارد و می تواند انها را زنده نگه دارد یک ریه زنده را به  طور مصنوعی  سالم نگه دارد و مورد استفاده قرار دهند.البته در گذشته یک ریه طبیعی  با استفاه از یک سیستم نگهداری قدیمی با نام ریه OCS احیا شده بود و قابل استفاده قرار گرفت  امـا ایـن روش نگهـداری ریه اولین وسیله استفاده شده  است. اولین بیماری که از این سیستم استفاده کرده است  حدود ۵۳ سال سن داشت و از بیماری فیبری ریوی و فشار خون بالا رنج می برد.
در گذشته ریه طبیعی اهدا شده را روی یخ بدون خون نگه می داشتند و با این عمل به اصطلاح ان ها را خواب می کردند.زیرا در غیر این صورت با قطع جـریـان خـون ریـه از بین می‌رفت.در حال حاضر زمانی که ریه را از بدن انسان قطع و خارج می‌کنند به سرعت در سیستم محافظ جدید می‌گذارند که شرایطی مانند داخل بدن را برای آنها ایجاد می کند و آنها را سالم نگه می دارد.
 سرعت عمل را نیز افزایش می دهد و پزشکان قادرند روزانه ۱۰ بیمار رادر کلینیک خود ویزیت کـنند در حالیکه این عمل در گذشته فقط برای ۵ بیمار امکان پذیر بوده است.

 تشخیص بیماری Food borne""توسط نانو بیو سنسور های کم هزینه
گـــروه اصـلــی:بـیـمــاری های عفونی -باکتریایی و ویـــــروســـــی ســیــســتــــم گـــوارشـــی/ تــجـهـیــزات پزشکی
بیماری باکتریایی Food  borne   Listeria در حدود ۲۵۰۰ فرد در امریکا را درگیر کرده است و  سالانه حــدود ۲۵-۳۰% از آنـهــا در جـهــان مـی مـیـرنـد.ایـن بیماری با خوردن مواد غذایی آلوده به منوسیتوژن ایجاد می شود.البته روش تشخیص این بیماری در حال حاضر بسیار پر هزینه و سخت  است به همین دلـیـــل مـحـقـقـــان بــه دنـبــال روش ســاده تــر  و کــم هـرینـه‌تـرنـد.آنها توانستند که یک سیستم پزشکی تــولـیــد کـنـنــد کــه هـمــان بـیــو سـنسـور هـای بسیـار کـوچـک(نـانو)با هزینه بسیار کم  است که قابلیت تشخیص  میکروب‌های بیماری زا در غذا دارد.این تحقیق‌ها و نتایج آن یک پیشرفت بسیار عالی  در زمینه پزشکی محسوب شده است و به تازگی در مـجـلــه industrial Biotechnology بــه چـاپ رسـیـده است.این نتایج توسط دانشمندان دانشگاه    Maine )orono(و chioTung انجام شده و در نهایت یک سری آنتی بادی به صورت نوار بایوسنسوری ایجاد شده که بسیار کم هزینه اند و کمک شایانی به تشخیص بیماری مورد نظر کرده اند.
در ایـــن تـحـقـیـقـــات انـجـــام شـــده بـــرای تــولـیــد Biosensor مورد نظر در مورد آنالیز پلی اسید ها در ورید در موش نیز مطالعاتی انجام گرفت.بعلاوه از یک سری بیو مارکر های بسیار کوچک (نانو)برای مطالعه افزایش تولید باکتری مورد نظر  در گوشت و لبنیات استفاده شده است.
در نـهــایــت مـحـقـقــان تــوانـسـتـنــد یــک سـیـسـتــم  Biosensor بسیـار کـارآمـد بـرای تشخیص بیماری  Food borne بیایند که بر پایه علم نانوتکنولوژی و یک پیشرفت بسیار عالی بود. 

نتایج یک ساله نشان داد که استنت Biolimus همانند استنت  Everolimus کاربردی است
گــروه اصـلــی:بـیمـاری قـلـبی و عروقی/تجهیزات پـــزشـکــی تـشـخـیـصــی و درمانی
اخـیـرا کـارخـانـه اسـتـنت ژاپن یک استنت جدید با پوشش قابل بازیابی تولید کرده است که کاملا قابل مقایسه با موارد مشابه و  دارای  فواید بسیار  است.این تحقیقات بعد از یک ســـال تـحـقـیــق در ۶۲ ســال دوره عـلـمــی در مــورد بیماری‌های قلبی و عروقی در کالج آمریکایی ارایه شـد.اسـتـنت های مربوط به شستن داروها  داخل عروق شریانی قرار داده می‌شوند  تا میزان جریان خون را باز یابی کنند
در ایـن موارد پلیمر قرار گرفته بر روی وسایل پزشکی به آرامی           دارو  را آزاد می کند که از گرفتگی رگ جـلـوگـیری می کند و شریان را شست و شو مـی‌دهـد کـه بـه ان target lesion revascularization مــی‌گــویـنــد.الـبـتــه بــرای جـلــوگـیــری از هــر گــونـه مشکلی(افزایش پلیمر ممکن است که باعث پاسخ تـهـاجـمـی و نـتـیـجـه مـعـکوس شود)میزان پلیمر به انـدازه بـاشـد.(حـداقـل مـمکن)این پلیمر در حدود ۶تـا۹ مـاه بـعـد از کاشت وجود خواهد داشت.این پروژه بر روی ۳۲۳۵ بیمار انجام شده است و هر دو اســتــنـــت BEF و everolimus مــورد مـقــایـســه قــرار گرفت.استنت BEF در سال ۲۰۱۱ در ژاپن مورد قبول واقع شد و در حالیکه everolimus تازه مورد استفاده قرار گرفته است.البته هر دو استنت به یک خانواده تعلق دارد.در نهایت دکتر MD در دانشگاه  Kyoto  گفت"که هر دو استنت نتیجه یکسانی داشتند"البته در استنت جدید پلیمر تنها در یک سال اول خواهد بود و بعد از آن  حدود ۳ سال لازم است که تمامی مشخصات آن (عوارض و نتایج ان)مشخص شود.
در این آزمایش بسیار ی از افراد پیر بودند(سن ۶۹٫۲تــا ۹٫۸)در حـدود ۴۶% دارای بـیـمـاری دیـابـتـی بــــــودنــــــد ۵۱%در حــــــال حــــــاضــــــر دارای اســتــنـــــت بودند.خوشبختانه نتایج نشان داد هیچ تفاوتی بین آن‌ها در عوارض نیست و به همین دلیل این دو نوع اسـتـنــت  بــه عـنــوان بـهتـریـن هـا انتخـاب شـدنـد.در آزمـایش های قبلی نتایج به این وضوح نبود.دکتر  Natsuaki در ایـن آزمـایـش  جدید مشاهده کرد که  نتایج برای  بیماران  با مشکل شریانی بسیار رضایت بخش بود و البته می توان گفت که در دراز مدت حتی نتایج استنت  BES بسیار بهتر از استنتEES بود.

زندگی بسیاری از افراد توسط سیستم مکانیکی CPR و اکسیژن دهنده حفظ شده است
گروه اصلی:قلبی و عروقی-تجهیزات پزشکی -تشخیصی
تاریخ:۲۰۱۳  MARCH‌13
استفاده از سیستم CPR و  (ECMOاکــســیــژن رســان) در بیماران دارای مشکلات قلبی به نتایج بسیار خوب رسـیـده اسـت.ایـن تـحـقـیـقـات در کـالـج آمـریـکایی مـربـوط بـه قـلـب و عـروق بـه انـجـام رسـید.بعلاوه سیستم ECMO دارای یک تکنولوژی پیشرفته است و به همین دلیل می نواند جایگزین قلب و ریه افراد بـیمار شود.دکتر Micheal R.Mooney  گفت: برای بسیاری ا ز بیماران که دارای حمله قلبی هستند و یا مشکلات قلبیCT evalutionدارند استفاده از شوک ممکن است مشکل ساز باشد و حتی به مرگ افراد نیز بیانجامد  در حالیکه دو سیستم جدید به کمک انـهـا مـی شـتـابد و آن‌ها را درمان می کند.البته این  سیستم برای بیماران تست شده است . آن‌ها دارای مشکل قلبی بودند.در این گروه یک جراح قلب و مـتـخـصـص قـلـب نـیز حضور داشتندو(گروه سنی بیماران مرد ۶۴ ساله بود)نتایج بدین صورت بود که ۴ بیمار تقریبا به حال طبیعی بازگشتند(این سیستم در حـدود ۴۵% نـتـیـجه مثبت داشت در حالیکه در گذشته تا حدود ۱۰% به این نتیجه می رسیدند)البته این گروه از بیماران دارای خطر مرگ بالا بودند و در گـذشـتـه سـخـتـی (۱۰)%در مان می شدند.در نهایت محققان به این نتیجه رسیدند که در این سیستم  CPR و ECMO بسیار کاربردی وو نجات دهنده است و از ایـن بـه بـعـد در زنـدگـی افـراد نـقـشی اساسی بازی خواهد کرد.

 ‌آخرین دستاورد تحقیقات در تزریق انسولین پایه گذاری شد
گــروه اصـلــی: دیـابـت /تـجـهـیـزات پـزشـکـی تشخیصی
تاریخ: ۱۶ مارس ۲۰۱۳
اخیـرا محققـان تـوانستـه انـد یـک وسیلـه تـزریـق انسولین (Human pen) را به نـام SAVVIO TM بـرای افـراد دیـــــابـــتـــــی تـــــولـــیـــــد کــنــنــــد. دانـشـمندان معتقدند که این تجهیزات جدید می بایست برای افراد ناتوان مورد مصرف قرار گیرد و بدین ترتیب با ایجاد این وسیله کمک بزرگی به بیماران دیابتی و گرفتن feedback از آنها شد. این وسیله به نام Savvio  )Human Pen( نـسـل جـدید تزریقات برای دیابتی ها  است که با سرنگ‌های Humeloy Humulin به کار می رود.
از آنجائی که هر فرد دیابتی دارای تجربه خاصی از بیماری خود  است بنابراین در این پروژه از افراد مختلف در ۶ کشور استفاده شد. محققان هر کدام یـــک روز را بـــا افـــراد دیـــابـتــی در خــانــه هــایـشــان گذرانده‌اند  و بیماران  تمام مشکلات را بیان کردند. سپس محققان بنا بر نیاز آنها و برای رفع مشکلات سیستم Humanpen Savvio را تولید کردند که بسیار راحـت و آسـان مورد استفاده قرار می‌گیرد. دکتر Susan Stockly پـزشـک مـتـخـصـص در بـیـنـارستان Surrey  گفت که هدف ما این است که تمام بیماران در هـنـگـام تـزریق انسولین احساس راحتی داشته باشند. از انجائیکه این بیماران هر روز با این سیستم در ارتباط هستند. اگر مشکلاتی در استفاده از این سیستم برای آنها وجود داشته باشد  اثرات روانی بدی بر روی آنها  خواهد گذاشت و احساس می کنند که با بقیه افراد متفاوت هستند.در حالیکه با وجـود سـیـسـتـم جـدیـد  بـه عـلت کوچکی سایز و راحتی استفاده از آن هیچ مشکلی نخواهند داشت.
سیستم جدید شبیه به یک خودکار است ودارای یک طراحی دقیق و کاربردی است به علاوه دارای رنگ های متنوع مانند آبی،سبز،نقره ای،صورتی و یا قرمزاست.این سیستم در حالی‌که بسیار جذاب و کاربردی است تحت آزمایش و تست های مختلف قرار گرفت و نتایج نشان داد که دقت و تحمل این دستگاه بسیار بالا ست بدین ترتیب هر مقدار دوز مورد نیازتوسط  بیمار را می تواند در بر گیرد.دکتر آرش تاهباز در این باره گفت:زمانی که ما با بیماران گــذرانــدیــم  بــه مــا کـمــک کــرد کــه احـسـاسـات و احتیـاجـات بیماران را به طور کامل مورد بررسی قرار دهیم .بدین ترتیب ما توانستیم با  یک دید کاملی از آنها وسیله ای را تولید کنیم که  بسیار راحت مورد استفاده آن‌ها قرار گیرد و حتما این روند پژوهش را ادامه خواهیم داد.

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
balatarin cloob Donbaler viwio Donbaleh Twitter Facebook Google Buzz Google Bookmarks Digg yahoo Technorati delicious

درباره‌ی مدیر سایت

mohsenfakoory@gmail.com

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*

برو بالا